Ekom autorisasjon

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)EKOM

  • 2-14.Installatør Tilbyder av installasjon, vedlikehold eller sammenkopling av elektronisk kommunikasjonsnett eller utstyr for elektronisk kommunikasjon, skal være kvalifisert og ha tillatelse fra myndigheten. Det samme gjelder den som i næringsøyemed foretar installasjon, vedlikehold eller sammenkopling til eget bruk.

Eier og tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett skal nytte installatør som nevnt i første ledd ved installasjon, vedlikehold og sammenkopling av nett.

Myndigheten kan tilbakekalle tillatelse dersom installatør i sin virksomhet ikke overholder krav fastsatt i eller i medhold av denne lov.

Myndigheten kan gi forskrifter om krav til installatør.

Ekomnettautorisasjon

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA). Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA).

Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold av alle typer ekomnett som definert i ekomloven.

Publisert 2. februar, 2016

Del med andre!