Målsetning for HMS arbeidet:

  • Bentzen Elektro skal være en sikker og trivelig arbeidsplass som ikke belaster det ytre miljø.
  • Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet skal inngå som en naturlig del av bedriftens planarbeid. Det skal således arbeides for en kontinuerlig forbedring av disse forhold.
  • Hver enkelt skal arbeide for å unngå uhell eller andre hendelser som kan medføre skader på personer, materiell eller miljø.
  • Forholdene skal legges til rette slik at ingen ansatte pådrar seg plager eller sykdommer som kan ha sin årsak i arbeidsmiljøet.
  • Nærmiljøet rundt bedriften skal ikke påføres unødige belastninger i form av forurensning, støy eller andre forhold som kan virke skjemmende eller negativt på omgivelsene eller det ytre miljø for øvrig.

hms-egenerklæring

hms-malsetting

hms-kurs

Del med andre!