Som medlem av NELFO garanterer vi at det arbeid vi utfører på ethvert elektrisk anlegg i norske bolig- og fritidseiendommer er utført i henhold til gjeldende elektrotekniske forskrifter.

garanti

NELFO står bak

NELFO ­ Foreningen for EL- og IT-bedriftene, som organiserer nærmere 1400 installatørbedrifter, står bak garantiordningen. NELFO er en bransjeforening tilknyttet NHO, og garanterer at feil av forskriftsmessig art blir rettet uten kostnader for eieren av det tekniske anlegget (bolig- / fritidseiendommen). Garantiordningen ivaretar elsikkerheten og kvaliteten i norske bolig- og fritidseiendommer.

NELFO gir garanti for at det arbeid medlemsbedrifter utfører er forskriftsmessig utført og i henhold til gjeldende normer og lovverk som omhandler arbeid på elektriske anlegg. Garantien omfatter elektrisk arbeid av enhver art utført på elektriske anlegg i private bolig- og fritidseiendommer.

Hvordan fungerer garantien?

Mener du som kunde at det arbeid som er utført på ditt elektriske anlegg ikke er forskriftmessig utført skal du henvende deg til el-entrepnøren som har utført arbeidet med din klage. Denne enterprenøren plikter å vurdere klagen og rette den i henhold til forskriften hvis klagen er berettiget.

Oppstår det uenighet om klagen er berettiget kan klageren bringe klagesaken inn for NELFO. Klageren må dokumentere henvendelsen med en uttalelse/vurdering fra en sakkyndig.

Klageren skal snarest, og senest innen 3 måneder få skriftlig vurdering av klagesaken. Får klageren medhold skal feilen rettes på NELFO’s regning uten unødig opphold.

Del med andre!